Verklarende begrippenlijst

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cursist : de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld (of door
opdrachtgever is aangemeld) is
ingeschreven voor het volgen van een cursus bij Aeres Training
Centre Barneveld.

Opdrachtgever : het bedrijf (rechtspersoon) dat bij Aeres Training Centre
Barneveld een cursus of opleiding inkoopt ten behoeve van een
of meer van haar medewerkers.

Inschrijving

 • De minimumleeftijd van de cursist is 18 jaar.
 • Inschrijving is mogelijk via internet door het toezenden van het
  inschrijfformulier op onze website www.aerestrainingcentrebarneveld.nl of schriftelijk door het toezenden van het
  inschrijfformulier per post aan Aeres Training Centre Barneveld,
  Postbus 331, 3770 AH Barneveld. Het inschrijfformulier kan ook
  worden ingescand en naar atc.barneveld@aeres.nl verzonden
  worden.
 • De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking
  als het ondertekende of per e-mail bevestigde inschrijfformulier is
  ontvangen.
 • Na inschrijving ontvangt de cursist van ons een bevestiging per email. Ongeveer 3 weken voor aanvang van de cursus ontvangt de
  cursist per e-mail een uitnodiging.
 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Indien een cursus is volgeboekt ontvangt de cursist tijdig bericht.
  Besluit de cursist dezelfde cursus met een andere startdatum of een
  andere cursus te willen volgen, dan dient de cursist zich opnieuw in
  te schrijven.
 • Door inschrijving geeft de cursist of de opdrachtgever te kennen
  onze algemene voorwaarden te accepteren.
 • Jouw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om
  je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Per cursusgroep
  wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens.
  Deze lijst is ter controle van de gegevens en wordt niet (standaard)
  verstrekt aan de deelnemers.
 • De cursist dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te
  geven aan de administratie van Aeres Training Centre Barneveld.

Financiële voorwaarden

 • Het lesgeld of de termijnbetaling dient bij vooruitbetaling middels
  een overschrijving of iDeal betaling, vóór de eerste dag van de
  cursus, te worden voldaan. Contante betalingen, alsmede betalingen
  per cheques, worden niet geaccepteerd.
 • Het lesgeld voor de opleidingen (of cursussen) van Aeres Training
  Centre Barneveld die je beroepsmatig of hobbymatig volgt, zijn
  vrijgesteld van BTW. De prijs die op de website is gepubliceerd kan
  worden aangehouden.
 • Aeres Training Centre Barneveld is gerechtigd cursisten bij
  wanbetaling of niet tijdige betaling van cursusgelden van deelname
  uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting
  rechtvaardigt.
 • Bij betaling in termijnen wordt de cursusprijs met 5% verhoogd.
 • Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten
  komen ten laste van de nalatige cursist c.q. de werkgever die de
  betalingsverplichting heeft overgenomen. Indien de werkgever zijn
  betalingsplicht jegens Aeres Training Centre Barneveld niet nakomt
  of zich daartoe niet meer bereid verklaart, moet de cursist de
  overeenkomst voor eigen rekening voortzetten.
 • Bedrijfsgegevens:
  KVK nr: 41246832 
  BTW nr: NL803.119.859.B01Annulering door cursist / opdrachtgever

 • Inschrijving geldt voor de duur van de hele cursus waarvoor de
  cursist zich heeft aangemeld.
 • In geval van inschrijving via de website heeft de cursist vanaf de dag
  van inschrijving zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te
  annuleren. De cursist kan gedurende deze zeven dagen de
  overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. In dat geval
  worden reeds voldane (aan) betalingen gerestitueerd. De cursist
  dient in dat geval het eventueel ontvangen studiemateriaal binnen
  zeven dagen na de ontvangst daarvan retour te zenden aan Aeres
  Training Centre Barneveld. De kosten van retourzending komen voor
  rekening van de cursist. Nadat de ontbindingsperiode van zeven
  dagen is verlopen kan de cursist de overeenkomst uitsluitend
  voortijdig beëindigen als voldaan is aan de onderstaande
  voorwaarden.
 • Indien de cursist na inschrijving een andere startdatum wenst, dient
  de cursist zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De
  annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane
  inschrijving van toepassing.
 • Annulering van een inschrijving dient te geschieden met
  aangetekende brief/ brief met bericht van ontvangst of een e-mail
  met ontvangstbevestiging. De brief wordt gericht aan Aeres Training
  Centre Barneveld, Postbus 331, 3770 AH Barneveld. De e-mail aan
  atc.barneveld@aeres.nl.
 • Bij beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van
  de datum poststempel of datum binnenkomst e-mail.
 • Bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de cursus wordt een
  bedrag van € 50 administratiekosten in rekening gebracht.Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de cursus is 10% van de
  cursusprijs verschuldigd, met een minimum van € 50,-.
 • Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de cursus is 35%
  van de
  cursusprijs verschuldigd, met een minimum van € 50,-.
 • Bij het niet verschijnen van de cursist is de volledige cursusprijs
  verschuldigd.
 • Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd indien de cursist komt te
  overlijden.

Tussentijdse beëindiging overeenkomst

 • Voor alle cursussen c.q. opleidingen geldt dat tussentijds opzeggen
  na aanvang mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van
  3 maanden. De opzegging dient schriftelijk, per aangetekende brief
  of per mail met ontvangstbevestiging, kenbaar gemaakt te worden
  aan Aeres Training Centre Barneveld. Bij de vaststelling van de
  verzenddatum van de betreffende opzegging wordt de datum
  poststempel of verzenddatum mail als verzenddatum aangemerkt.
  De tussentijdse opzegging is pas officieel, wanneer je van Aeres
  Training Centre Barneveld een bevestiging per mail hebt ontvangen.
  De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e dag van de eerstvolgende
  maand.
 • Voor elke tussentijdse beëindiging na aanvang wordt een bedrag van
  € 150,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Voor een tussentijdse beëindiging geldt dat restitutie van
  vooruitbetaald cursusgeld na opzegging plaats kan vinden voor de
  niet genoten lesmaanden van de cursus. Mocht dat deel van het
  cursusgeld nog niet betaald zijn, dan wordt het resterende deel
  gecrediteerd.
 • De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als
  volgt vastgesteld: de kosten naar rato van het aantal maanden
  waarin de lessen zijn gevolgd inclusief de lopende maand.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij tusentijdse beëindiging van
  cursussen c.q. opleidingen met een studieduur van zes (6) maanden
  of korter.
 • Bij tussentijdse beëindiging, vervalt het recht op het afronden van de
  lopende cursus c.q. opleiding en het verkrijgen van het diploma of
  certificaat.
 • Rekenvoorbeeld restitutie: Looptijd cursus van 1 januari 2020 tot 1
  juni 2021, totaal 17 lesmaanden. Cursus kost € 2.000,-.
  o Cursist zegt op per 15 augustus 2020. In dit geval gaat
  opzegtermijn in per 1 september 2020 en loopt tot 1
  december 2020. De periode 1 december 2020 tot 1 juni
  2021 wordt gerestitueerd. Dit is 6/17 van het
  totaalbedrag. Hierop wordt € 150,- administratiekosten
  ingehouden. Cursist ontvangt € 555,88 retour. Dit wordt
  verrekend met reeds voldane of nog openstaande
  facturen

Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal

 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij
  Aeres Training Centre Barneveld.
 • Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
  geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden
  door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aeres Training
  Centre Barneveld.
 • Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter
  beschikking te stellen.
 • Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als
  een misdrijf

Kwaliteit

 • Aeres Training Centre Barneveld doet er alles aan een goede
  kwaliteit van de cursussen te waarborgen. Mocht de cursist
  desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus dan
  kan de cursist zich schriftelijk wenden tot het management van Aeres
  Training Centre Barneveld.
 • De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn
  dan de door de cursist verschuldigde cursusprijs.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle met de cursist gesloten overeenkomsten is het Nederlands
  recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter
  te Arnhem worden gebracht

Partners van Aeres Training Centre Barneveld