Van passie tot professional

Klachtenprocedure

Aeres Training Centre Barneveld hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een cursist of opdrachtgever ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij/zij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van Aeres Training Centre Barneveld

Op alle met Aeres Training Centre Barneveld gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat Opdrachtgever zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Klachtenprocedure

Aeres Training Centre Barneveld hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien je ontevreden bent over onze producten of diensten, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Dit kan in de eerste plaats in een goed gesprek. Wij verzoeken je daarom eerst contact op te nemen met de verantwoordelijke cursusleider of sector coördinator voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klacht

Als je probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier.

Hoeveel tijd heb je om je klacht in te dienen?

Je hebt twaalf maanden de tijd om je klacht in te dienen. Deze twaalf maanden gaan in op het moment dat je klacht ontstaat.

Waar kun je je klacht indienen?

Wij verzoeken je gebruik te maken van dit klachtenformulier.

Wat gebeurt er met je klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de sector assistent op de hoogte gesteld.

De sector assistent:

 • verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van je klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld
 • vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor jouw zaak of zaken
 • vraagt je eventueel om meer informatie
 • draagt de klacht over aan de directeur

De directeur:

 • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten
 • bespreekt - als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de leidinggevende van de betrokken afdeling van Aeres Training Centre Barneveld
 • neemt een definitief standpunt in
 • informeert je schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt is gekomen

De sector assistent:

 • zorgt voor een correcte registratie van de klacht in de klachtenadministratie

Wat registreren wij van je klacht?

De sector assistent houdt van jouw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 • jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw klacht
 • een nadere omschrijving van jouw klacht
 • de indieningdatum van jouw klacht
 • de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop jouw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
 • de naam van de directiesecretaris
 • de opleiding, cursus of training
 • de gevoerde correspondentie over de klacht
 • de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld)
 • de datum en wijze van afhandeling van de klacht
 • de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond)

Wij bewaren de administratie van je klacht tot één jaar na afhandeling.

Wat kun je doen als je het niet eens bent met het genomen besluit?

Als je klacht ongegrond wordt verklaard en je bent het daar niet mee eens of als je het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kun je je richten tot de decentrale examencommissie (deco) van Aeres Training Centre Barneveld. Deze commissie bestaat uit de directeur en de teamleiders onderwijs van Aeres Training Centre Barneveld. De deco draagt zorg voor de kwaliteitsborging van ons aanbod. Je kunt je bezwaar richten aan:

Deco Aeres Training Centre Barneveld
Postbus 331
3770 AH Barneveld

De deco neemt in de regel binnen twaalf weken na ontvangst van je bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, word je hiervan schriftelijk in kennis gesteld en word je geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden. Het oordeel van de deco is bindend voor Aeres Training Centre Barneveld.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat je je tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

Aspirant manage instructeur

Start donderdag 13 september

Schrijf je nu in!